นโยบายการรับประกันโทรศัพท์มือถือออปโป้

นโยบายการรับประกันนี้ใช้กับโทรศัพท์มือถือออปโป้ที่จำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมของออปโป้จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวสินค้า

อุปกรณ์ ระยะเวลาการรับประกัน ฟรี
โทรศัพท์(รวมแบตเตอรี่ในเครื่อง) 12 เดือน ค่าอะไหล่และค่าบริการ
สายชาร์จ ที่ชาร์จแบตเตอรี่ ชุดหูฟังและอุปกรณ์เสริมต่างๆ 6 เดือน ค่าอะไหล่และค่าบริการ
ความมุ่งมั่นในคุณภาพของการรับประกัน

1.อะไหล่และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เปลี่ยนจะเป็นของใหม่เท่านั้น

2.อะไหล่ที่เปลี่ยนอยู่ในระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันเดิม หรือ 3 เดือนนับจากวันที่เปลี่ยน เลือกระยะเวลาที่ยาวนานกว่า

3.หากอุปกรณ์เสริมเกิดอาการเสีย จะเคลมอุปกรณ์เสริมใหม่ให้ และนับระยะเวลาการรับประกันใหม่จากวันที่การเคลม

คำแนะนำและหลักของการรับประกัน

1.บัตรรับประกันและใบกำกับภาษีแสดงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ในการบริการหลังการขาย กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

2.หากบัตรรับประกันและใบกำกับภาษีชำรุด เสียหาย และไม่สามารถให้สำเนาใบกำกับภาษีหรือหลักฐานการสั่งซื้อที่ถูกต้องได้ ทางออปโป้จะเปรียบเทียบข้อมูลของ วันที่ลงทะเบียนใน E-card กับวันที่ผลิตของโรงงาน ย้อนหลัง 3 เดือน และจะเลือกวันที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ให้เป็นวันที่การเริ่มรับประกัน เพื่อการให้บริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้

3.ทางบริษัทไทยออปโป้ จำกัดจะไม่รับ รับประกันสำหรับสิ่งของอื่นๆของผลิตภัณฑ์ เช่น คู่มือการใช้งาน บัตรรับประกัน ฯลฯ

4.ผลิตภัณฑ์ของออปโป้ที่ซื้อมาจากต่างประเทศจะไม่ได้รับการรับประกันภายในประเทศ หากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม จะต้องมีค่าใช้จ่าย จะต้องจองไว้ล่วงหน้ากับทางศูนย์บริการในประเทศ เนื่องจากต้องพิจารณาความพร้อมของอะไหล่

5.อุปกรณ์เสริม (ซองหนัง, ฟิล์ม, เคสป้องกัน) และ อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้งานหรือทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการเคลม/เปลี่ยนเครื่อง แต่สามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมใหม่ได้

6.อะไหล่เสียที่เคลมในการรับประกันทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของทางออปโป้ ต้องส่งคืนบริษัทฯ

กรณีข้อยกเว้นการรับประกัน

ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากบุคคลและกรณีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะไม่ได้อยู่ในกระบวนการรับประกันใดๆ แต่สามารถซ่อมแซมได้โดยมีค่าใช้จ่าย

1.เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมเกินระยะเวลาการรับประกัน

2.ไม่มีบัตรรับประกันและหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ภายในระยะเวลาการรับประกัน

3.ไม่ใช่มาตรฐานการรับประกันอย่างเป็นทางการของ OPPO เช่น ภาระผูกพันทางวาจาของตัวแทนจำหน่ายและกรณีอื่นๆ

4.ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง เช่นการตกพื้น การอัดทับ หรือโดนความชื้น

5.เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม OPPO ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือฟ้าผ่า

6.อาการชำรุดเกิดจากการใช้งานหรือการบำรุงรักษาไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน เช่นการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีอุณหภูมิสูงเกินหรือต่ำเกินไป, การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ผลิตจากออปโป้ ฯลฯ

7.การสึกหรอตามธรรมชาติ (เช่น กรอบหน้า กรอบหลัง ปุ่มกด หน้าจอ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ)

8. โทรศัพท์เกิดความเสียหายจากบุคคล เช่นการแกะเครื่อง ซ่อมแซม การรูท การแก้ไขหรือดัดแปลง ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ : อ้างอิง/เพิ่มเติม *คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์สินค้า OPPO

ข้อมูลเพิ่มเติมสำคัญและการแจ้งเตือนสำหรับการสำรองข้อมูล

1.โปรดนำหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องและใบกำกับภาษีต้นฉบับตอนการซ่อมแซม (บัตรรับประกันและใบกำกับภาษีต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนและประทับตราโดยร้านค้าที่จำหน่าย และไม่มีการแก้ไขข้อมูล มิฉะนั้นถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) และสติ๊กเกอร์ที่ระบุหมายเลข IMEI ในบัตรรับประกันต้องไม่ฉีกขาด

2.ก่อนที่จะทำการส่งเครื่องซ่อม ผู้ใช้โปรดสำรองข้อมูล (เช่นหมายเลขโทรศัพท์ ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ ) ของตัวเองไว้ และทำการลบข้อมูลปกปิดส่วนตัวในตัวเครื่องออก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลสูญหายหรือการนำออกแพร่งพรายไปในที่สาธารณะ เพื่อการเคารพความเป็นส่วนตัว ทางศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ของออปโป้จะไม่รับผิดชอบต่อการสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูลของบผู้ใช้ และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือการแพร่งพรายของข้อมูล

ข้อมูลอื่นๆ

1.สำหรับกรณีที่โดนความชื้น, ตกน้ำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงโทรศัพท์ โทรศัพท์อาจมีปัญหาอื่นเกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจเช็คของศูนย์บริการออปโป้ เช่น ก่อนตรวจเช็ค โทรศัพท์สามารถโทรเข้า-ออกได้ แต่พอภายหลังจากการตรวจเช็ค พบว่าไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้แล้ว ซึ่งอาการเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากผลกระทบอื่นๆของความชื้น หรือการดัดแปลงนั้นๆ ซึ่งศูนย์บริการอาจต้องให้ผู้ใช้ ลงนามในข้อตกลงการซ่อมแซมก่อน ตามความจำเป็นของสถานการณ์ก่อนที่จะซ่อมเครื่อง

2. หากนโยบายการให้บริการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย ผู้ใช้สามารถอ้างอิง มาตรฐานของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยเป็นหลัก